Select menu item

TÁJÉKOZTATÁS

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

 

 

 1. Általános információk

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Palánta Sorsfordító Alapítvány Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24., e-mail:  palanta@palantamisszio.hu továbbiakban: Adatkezelő) a hírlevél küldés, tájékoztatás során az alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat:

 

 

 1. Mely adatait fogjuk kezelni?

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre:

 1. a) név
 2. b) felhasználónév
 3. c) e-mail cím

 

Amennyiben az adott esetben szükséges, úgy továbbá:

 1. d) telefonszám
 2. e) postacím

 

 

 

 1. Ki lesz az Ön adatainak kezelésére és feldolgozására feljogosítva?

Az Adatkezelő: Palánta Sorsfordító Alapítvány

 

Az Adatfeldolgozók:
a fenti adatok tekintetében: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. e-mail:palanta@palantamisszio.hu
honlap: palantamese.hu

 

3.Milyen forrásból származnak a kezelt adatok?

Az érinettől az alábbiakban megadottak szerint:

 1. a) hírlevél feliratkozás

b)kapcsolatfelvételi űrlap elküldése
c) regisztráció a honlapon

 

 1. Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatkezelés célja:

 1. a) kapcsolattartás

b)tájékoztatás eseményekről, újdonságokról

 

 

 1. Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) alapján, adatkezelésenként a megfelelő kiválasztandó:

 

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;*
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 

 

 

 1. Meddig kezeljük az Ön adatait?

Adatkezelés időtartama:

 1. a) az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatokat az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét;

 

A jogos érdek jogalappal történő adatkezelés esetén Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak fenti kezelése ellen, tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 1. Mi az adatkezelés folyamata és módja?

Az adatkezelés módja:

 1. a) az adatok felhasználása:elektronikusan
 2. b) az adatok tárolása: elektronikusan, az Adatkezelő weboldalának tárhelyén
 3. c) az adatok törlése:manuálisan, elektronikusan

 

 1. Kik láthatják az Ön személyes adatait?

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Palánta Sorsfordító Alapítvány munkatársai ismerhetik meg. Az adatokat az Adatkezelő az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy részére nem adja át.

 

 

III. Milyen Jogosultságok illetik meg önt?

 1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés

körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és

meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az

adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;

 

 1. A személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az Adatkezelőtől, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy

személyes adatairól másolatot kapjon.

 1. Személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;

 

 1. Személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő törölje, ha azok
 2. a) kezelése jogellenes;
 3. b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
 4. c) Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 5. d) az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
 6. e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme

érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.

 

 1. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó

tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes

adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik Adatkezelőnek

továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt,

feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Jogorvoslathoz való jog– beadványával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

 1. Kártérítés, sérelemdíj – tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

 

 1. Értesítés – az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti.

 

 1. Költségek – amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy az Adatkezelő mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges, az Adatkezelő kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.

 

 

 1. Hová fordulhat, ha jogainak gyakorlásával kapcsolatban kérdése van, vagy ha jogorvoslattal szeretne élni?

 

 1. Kérdéssel a Palánta Sorsfordító Alapítvány munkatársához fordulhat:

Horváth Károlyné

palanta.gyerekek@gmail.com

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Honlap: www.naih.hu Tel.: +36-1-391-1400

 

Bíróság

Magyarországon a perre az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék az illetékes – de az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a pert.